Antiques / Metalwork, enamels

 

The pair of Komai vases

Iron; gold and silver nunomezogan
Japan, Kyoto, circa 1900
Height 30,5 cm
By Komai Otojiro